Algemeen

 • Houd rekening met uw medeweggebruiker(s), door het minimale geluid van de Twizy is/zijn uw medeweggebruiker(s) niet altijd voorbereid op uw aanwezigheid op de weg.
 • Houd u aan de verkeersregels en maximale snelheid. Langs de routes komt u wel flitspalen tegen. De Twizy is geen racewagen!

Veiligheid staat altijd voorop!

Wij van Beleef het Groene Hart willen graag een afspraak met u plannen voor een leuke route door Het Groene Hart. Hiervoor moeten we vooraf wel wat afspraken maken die zijn vastgelegd in onze algemene huurvoorwaarden. Een korte samenvatting hiervan:

 • Elke bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig (auto)rijbewijs (min. 3 jaar in bezit).
 • Elke bestuurder dient minimaal 21 jaar te zijn.
 • Voor aanvang van de huur dient een borg van € 150,00 per Twizy in ons bezit te zijn. Deze ontvangt u binnen 14 dagen terug indien de Twizy teruggebracht wordt zoals meegegeven en wanneer alle toebehoren zoals navigatie, kinderzitje(s), deken(s) weer door ons, zonder mankementen, in ontvangst genomen zijn. Mochten er, na verhuur, (verkeers)boetes binnenkomen zullen deze aan u in rekening gebracht worden.
 • De Twizy dient op tijd teruggebracht te worden. De tijd dat de Twizy later terug is zal in rekening worden gebracht.
 • Voor aanvang van de route dient u zich op de hoogte te stellen van onze algemene huurvoorwaarden, welke u bij reservering van ons ontvangt en voor akkoord ondertekend aan ons terug heeft gestuurd.
 • Het rijden met de Twizy is niet geschikt voor personen/groepen die uit zijn op een middagje crossen. Touren in een Twizy is vooral rustig rijden en genieten van de “Groene” omgeving.

Huurvoorwaarden

Algemeen

Onder verhuurder wordt verstaan: Beleef het Groene Hart, Industrieweg 37, 2421 LK Nieuwkoop. Tel. 06 -11 21 33 67. Onder huurder wordt verstaan: ondergetekende(n). Onder het gehuurde wordt verstaan: een Twizy met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst.

Rechten en plichten

Artikel 1
Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2
Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de huurvoorwaarden. De bestuurder(s) (leeftijd vanaf 21 jaar) van de Twizy(‘s) dienen te beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs (minstens 3 jaar in bezit). Iedere bestuurder laat een kopie van zijn legitimatie achter bij de verhuurder.

Artikel 3
Ondergetekende en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wet.

Artikel 4
Voor en tijdens de rit mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.

Artikel 5
Het is ten strengste verboden:

 • Meer dan 2 personen per Twizy te vervoeren.
 • Met de Twizy(‘s) tegen elkaar of derden te botsen.
 • Om te gaan crossen/off road te rijden met de Twizy(‘s).
 • Alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) voor of tijdens de rit.

Verzekering en gebruik

Artikel 6
De Twizy is W.A. verzekerd, echter alleen op Nederlands grondgebied. Eigen risico per gebeurtenis € 500,00. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem/haar en medehuurders/bestuurders; alle schade (inclusief diefstal) aan de Twizy(‘s) of toebehoren/accessoires van verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van huurder of van derden. De huurder zal de hier uit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten voor rekening van de huurder.

Artikel 7
Huurder en medehuurder(s) zijn volledig aansprakelijk voor alle schade welke door of vanwege de huurder en medehuurder(s) met het gehuurde aan zichzelf en/of derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 8
Het huren van een Twizy geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, medehuurder(s), derden en/of goederen.

Artikel 9
Bij diefstal/vermissing is/zijn de huurder en medehuurder(s) aansprakelijk voor de waarde van de Twizy € 6.000,00. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 10
Het is huurder en medehuurder(s) niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11
Bij het vroegtijdig terugbrengen van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden.

Artikel 12
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.

Reservering, borgstelling en betaling

Artikel 13
Betaling van huur en waarborgsom dienen voor aanvang van de tour te zijn voldaan.

Artikel 14
De huurder betaalt een borg van € 150,00 per Twizy aan de verhuurder. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte waarborgsommen te verrekenen. Onverminderd het recht van verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen betaald door uw gehele groep kan hiervoor, indien nodig, aangewend worden.

Artikel 15
Bij tijdsoverschrijding geldt, afgerond per kwartier een tarief van € 15,00 per Twizy.

Artikel 16
Annuleringen in goed overleg en naar alle redelijkheid.

Artikel 17
Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.